NIEUWS

VRIJE ADVOCAATKEUZE BIJ EEN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING (DEEL II)

+ 18.05.2016 | Author: Teunis Broer

In een eerdere column heb ik uiteengezet dat een rechtsbijstandsverzekerde het recht heeft om zelf een advocaat te kiezen als er een procedure moet worden gevoerd. Het maakt daarbij niet uit of de verzekerde de procedure zelf start of ongewild in een procedure verwikkeld raakt. In beide situaties bestaat het recht op vrije advocaatkeuze. Lange tijd was onduidelijk of het recht op vrije advocaatkeuze alleen bij de rechtbank gold of ook bij een ontslagprocedure die via het UWV verliep.

Per 1 juli 2015 is het ontslagrecht in Nederland ingrijpend gewijzigd. Waar tot 1 juli 2015 de werkgever kon kiezen of hij een ontslagprocedure startte bij de kantonrechter of het UWV, is die keuzemogelijkheid na 1 juli 2015 komen te vervallen. De wet bepaalt voortaan waar de werkgever een ontslagaanvraag moet indienen. Afhankelijk van de ontslaggrond is dat bij het UWV of de kantonrechter. Kort gezegd zal een ontslag op grond van de bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moeten worden voorgelegd aan het UWV. Alle overige ontslagen, zoals een ontslag wegens disfunctioneren of verstoorde arbeidsverhouding, verlopen via de kantonrechter.

Rechtsbijstandsverzekeraars hebben lange tijd volgehouden dat een ontslagzaak via het UWV geen procedure is waarvoor een recht op vrije advocaatkeuze bestaat. Als de verzekerde werkgever of de verzekerde werknemer  een eigen advocaat wilde inschakelen voor een procedure bij het UWV, weigerden de verzekeraars om voor die kosten dekking te verlenen. Dit standpunt van de verzekeraars is recent voorgelegd aan het Hof van Justitie en het Hof heeft het beroep van verzekeraars terzijde geschoven. Volgens haar bestaat het recht op vrije advocaatkeuze ook voor een procedure die via het UWV verloopt.

Hoewel de beslissing van het Europese Hof van Justitie op het eerste gezicht niet heel verrassend lijkt, gaat het toch om een baanbrekend arrest binnen de arbeidsrechtelijke praktijk. Het maakt namelijk niet meer uit bij welke instantie de procedure wordt gevoerd. Zowel voor een procedure bij de kantonrechter als bij het UWV bestaat het recht op vrije advocaatkeuze.

In Nederland beschikken zowel particulieren als ondernemers veelal over een rechtsbijstandverzekering. Wanneer u als verzekerde juridische bijstand inroept wordt er in de regel door de verzekeraar iemand toegewezen die de zaak verder behandelt. Vaak zijn dat geen advocaten, maar juristen in dienst van de verzekeraar. Deze zijn in veel gevallen in staat een geschil op te lossen, maar er zijn ook situaties denkbaar dat u behoefte heeft aan een specialist.

Mocht u verwikkeld zijn in een procedure of een procedure willen starten en de beschikking hebben over een rechtsbijstandverzekering, dan kunt u zelf een advocaat naar keuze inschakelen en aanspraak maken waar u recht op hebt: een specialist zonder extra kosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teunis Broer