NIEUWS

Een aanzegging bij voorbaat is mogelijk volgens de kantonrechter.

+ 28.05.2015 | Author: Huibert-Jan van Roest

Eerder schreef ik al dat vanaf 1 januari 2015 het verplicht is om bij het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een “aanzegging” aan de werknemer te doen. Dat wil zeggen: een schriftelijke mededeling aan de werknemer dat zijn arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Verschillende werkgevers hebben deze aanzegging alvast in de tekst van hun (tijdelijke) arbeidscontracten opgenomen, om te voorkomen dat de aanzegging vergeten wordt, en er een vergoeding moet worden betaald.

In een recente uitspraak van de kantonrechter (ECLI:NL:RBMNE:2015:3201) van de rechtbank Midden-Nederland, kwam de vraag aan de orde of zo’n “aanzegging bij voorbaat” werkt. In de betreffende zaak, die draaide om een arbeidsovereenkomst die al vóór 1 januari 2015 was gesloten, volgde de aanzegverplichting uit de toepasselijke CAO. De werkgever had daarom in de arbeidsovereenkomst de volgende tekst opgenomen

“1.2 De dienstbetrekking is aangegaan voor bepaalde tijd, en eindigt van rechtswege, zonder dat daarvoor opzegging of enige andere handeling vereist zal zijn, op 31 december 2014.

1.3 Conform de bepaling in art. 17.3 van de CAO Groothandel in Levensmiddelen wordt Werknemer reeds nu de verlangde duidelijkheid verstrekt, dat het dienstverband conform de overeengekomen datum in artikel 1.2 wordt beëindigd.”

De werknemer stelde dat artikel 1.3 van de arbeidsovereenkomst nietig, dan wel vernietigbaar was. De kantonrechter verwierp die stelling, en gaf alvast een inkijkje in zijn oordeel over het nieuwe arbeidsrecht. Hij oordeelde als volgt.

“Ook in het geval artikel 7:668 (nieuw) BW van toepassing zou zijn, zou het oordeel van de kantonrechter niet anders zijn, nu er geen sprake zou zijn van strijd met een dwingende wetsbepaling die strekt ter bescherming van één der partijen (de werknemer) bij een meerzijdige rechtshandeling.”

Naar mijn mening doen werkgevers er goed aan om een aanzegging bij voorbaat op te nemen in hun tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Daarmee wordt voorkomen dat er onverhoopt aanzegvergoedingen moeten worden betaald. Evenwel kan het natuurlijk geen kwaad wanneer werkgevers hun werknemers alsnog tijdig informeren of zij al dan niet voornemens zijn de arbeidsovereenkomst te verlengen.