NIEUWS

Faillissement van de VOF leidt niet meer automatisch tot het faillissement van de vennoten.

+ 07.04.2015 | Author: Teunis Broer

Recent heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over het faillissement van een Vennootschap Onder Firma (VOF) en haar vennoten. Het is een afwijkende uitspraak. De Hoge Raad is na bijna 90 jaar afgeweken van een eerder door haar ingezette lijn. Tot voor kort was het zo dat het faillissement van de VOF er automatisch toe leidde dat ook de vennoten in staat van faillissement werden verklaard, maar in deze uitspraak oordeelde de Hoge Raad anders. Wat speelde er?

Een schuldeiser van de VOF heeft op enig moment het faillissement aangevraagd van zowel de VOF als haar vennoten. Eén van de vennoten heeft ten tijde van de aanvraag een verzoek gedaan om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Dat verzoek is om allerlei redenen aangehouden en in de tussentijd is het faillissement van de VOF uitgesproken. Op het verzoek van de vennoot is uiteindelijk niet meer beslist. Volgens zowel de rechtbank als daarna ook het hof kon op dat verzoek niet meer worden beslist. Als het faillissement van de VOF is uitgesproken, is daarmee immers ook het faillissement van de vennoten gegeven, aldus beide instanties. De Hoge Raad heeft uiteindelijk het arrest van het hof gecasseerd en is daarmee afgeweken van haar eerdere lijn op dit punt.

Volgens de uitspraak van de Hoge Raad betekent een faillissement van een VOF niet meer automatisch het faillissement van de vennoot. Bij de behandeling van de faillissementsaanvraag moet er voor zowel de VOF als de vennoot afzonderlijk vast komen te staan dat er aan alle voorwaarden voor faillietverklaring is voldaan. Indien deze vraag voor de vennoot in ontkennende zin wordt beantwoord, kan het faillissement van deze vennoot volgens de Hoge Raad niet zomaar worden uitgesproken. Het faillissement geldt dan alleen voor de VOF.

Is dit arrest van de Hoge Raad wenselijk voor de praktijk? Ikzelf ben van mening van wel. Persoonlijk vond ik het merkwaardig dat voorheen het faillissement van een VOF tegelijk het faillissement van de vennoten met zich meebracht, terwijl deze vennoten op zichzelf voldoende liquide zouden kunnen zijn. Om in die gevallen dan te oordelen dat de vennoot ook automatisch failliet moet worden verklaard, is naar mijn mening moeilijk te verdedigen en ook niet wenselijk. Het faillissementsrecht is er mijns inziens voor bedoeld om schuldenaren die niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen onder toeziend oog van een curator te plaatsen en diegene te belasten met het liquideren van de onderneming; en niet om ‘gezonde’ en ‘levensvatbare’ personen/ entiteiten mee te trekken als die onverhoopt participeren in een sterk verlieslatende VOF. Daar zijn andere mogelijkheden voor. Kortom: Het is goed dat de Hoge Raad om is en het faillissement van de VOF niet automatisch een faillissement van de vennoten impliceert.

Wilt u meer deskundige informatie over het faillissementsrecht of wilt u begeleid worden in een insolventietraject neem dan contact op met Teunis Broer.