NIEUWS

Renteswap: bank moet deel van geleden schade vergoeden

+ 08.01.2015 | Author: Marc Langerak

Onlangs heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat ABN AMRO Bank haar zorgplicht heeft geschonden bij haar advisering over een renteswap. Kort gezegd had de bank haar klant een niet passend advies gegeven. De klant leed daardoor schade, die de bank deels moet vergoeden.

Voor banken geldt een zogenaamde bancaire zorgplicht. Doel van deze zorgplicht is de klant van de bank te beschermen tegen de gevaren van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. De omvang van deze zorgplicht hangt af van onder meer deskundigheid en relevante ervaring van de klant, de ingewikkeldheid van het financiële product en de daaraan verbonden risico’s bepalen de omvang van de zorgplicht. Leeft de bank zijn zorgplicht niet na, dan kan de bank aansprakelijk worden gehouden voor de schade die daarvan het gevolg is.

De ingewikkeldheid van het financiële product en de daaraan verbonden risico’s speelden in deze zaak een voorname rol. In de rechtspraak wordt een renteswap namelijk gezien als complex financieel product waaraan andere risico’s zijn verbonden dan aan een normale kredietovereenkomst. Een ondernemer had een renteswap bij de bank afgesloten om daarmee het aan zijn geldleningen verbonden risico van een rentestijging te beperken. Met een renteswap wordt namelijk de variabele rente die op een geldlening moet worden betaald – en welke mogelijk kan gaan stijgen – als het ware ingeruild voor een aan de bank te betalen vaste rente. Voor dit beperken van het risico van een rentestijging berekent de bank de ondernemer uiteraard een navenant hoog prijskaartje.

De ondernemer verweet de bank dat de looptijd van de renteswap die hem was verkocht, niet (juist) was afgestemd op de looptijd van de onderliggende geldleningen. De renteswap kende namelijk een langere looptijd dan de geldleningen, met gevolg dat de ondernemer na aflossing van de geldleningen nog vele maanden gebonden was aan de kostbare renteswap. Tussentijdse beëindiging van de renteswap zou eveneens grote nadelige financiële gevolgen voor de ondernemer kunnen meebrengen. Door deze financiële risico’s diende de renteswap niet het doel waarvoor deze was aangegaan, namelijk het beperken van het risico verbonden aan de variabele rente die bij de geldleningen werd toegepast. Volgens de rechtbank is daarom het adviseren van deze renteswap met een langere looptijd dan de geldleningen een niet passend advies van de bank geweest. De rechtbank oordeelde dan ook dat de bank op dit punt niet had voldaan aan haar zorgplicht jegens de klant.

De bank is door de rechtbank veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan de ondernemer ter grootte van 60% van de kosten van de renteswap gedurende de periode dat deze doorliep terwijl de leningen al waren afgelost. De rechtbank oordeelde dat voor het overige de ondernemer zelf de schade dient te dragen, omdat hij mede schuld had aan deze schade. De rechtbank vond namelijk dat de ondernemer zich onvoldoende verdiept had in de informatie die de bank over het financiële product had verschaft en dat de ondernemer zo nodig navraag had moeten doen als zij de informatie niet begreep.

Heeft uw bank u een dure renteswap verkocht en vraagt u zich af of de bank daarbij haar bancaire zorgplicht in acht heeft genomen? Langerak \ Van Roest Advocaten kan een kosteloze eerste scan van uw renteswap dossier maken en samen met u de kansen van uw zaak in kaart brengen. Neem hiervoor contact op met ons kantoor.