NIEUWS

Opzegging kredietrelatie door de bank: boeterente verschuldigd?

+ 12.12.2014 | Author: Marc Langerak

Banken vermelden meestal in hun algemene voorwaarden dat zij de kredietrelatie met hun klant mogen beëindigen zodra de klant een verplichting uit hoofde van de kredietovereenkomst niet nakomt. Als de bank de kredietovereenkomst opzegt, moet de klant alles vervroegd aflossen.

ING Bank deed dit onlangs en vorderde daarbij ook nog eens een boeterente van haar klant (als vergoeding voor de gemiste rentebetalingen als gevolg van de vervroegde aflossing van de rentevaste leningen). ING Bank is echter hiervoor door de Hoge Raad in een recente uitspraak op de vingers getikt. De Hoge Raad vond het – gelet op de omstandigheden van dit geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – onaanvaardbaar om een boeterente te verlangen van de kredietnemer, ook al stond in de algemene voorwaarden vermeld dat ING Bank bij de beëindiging van rentevaste leningen recht heeft op een boeterente. ING Bank behoorde het belang van de kredietnemer en haar eigen belang af te wegen en ING Bank had volgens de Hoge Raad een te zwaar gewicht toegekend aan haar eigen belang. Daarmee had zij haar zorgplicht jegens haar klant geschonden.

In eerdere uitspraken is al bepaald dat de beëindiging van een kredietrelatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn, ook al is deze volgens de tekst van de overeenkomst opzegbaar. De bank heeft jegens haar klanten een bijzondere zorgplicht. De reikwijdte van deze zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval. Concreet kan deze bijzondere zorgplicht bijvoorbeeld inhouden dat de bank een lange opzegtermijn in acht moet nemen (van bijvoorbeeld acht maanden) bij de opzegging van de kredietrelatie, zodat de kredietnemer in de gelegenheid wordt gesteld om een alternatieve financier te vinden.

Hebt u vragen over de kredietrelatie met uw bank? Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij de beëindiging van kredietovereenkomsten? Neemt u dan contact op.